понеділок, 27 лютого 2017 р.

Тести "Комп'ютерні презентації"

Підсумкове тестування "Комп'ютерні презентації"
Варіант 1
Вибери одну правильну відповідьНачало формы
1.Комп'ютерні презентації переважно складаються з
а) текстових сторінок
б) слайдів
в) документів
2. У режимі Показ слайдів можна
а) демонструвати презентацію
б) переглядати ескізи слайдів
в) змінювати об'єкти на слайдах
г) змінювати послідовність розташування слайдів
3. Зразок для створення презентацій - це
а) слайд
б) план
в) шаблон
г) опис
4. Місце розташування текстового напису на слайді
а) вказуються за допомогою миші
б) визначається автоматично - в області заголовку слайда
в) визначається автоматично - по центру слайда
5. При плануванні презентації відбувається
а) визначення мети, сценарію та структури презентації
б) створення слайдів на комп'ютері
в) перевірка та редагування готової презентації
г) демонстрація готової презентації
6. Кількість зображень на одному слайді має бути
а) лише одне
б) від 1 до 4
в) 5 і більше
7. Які є види комп’ютерних презентацій?
а) Потокові, фільмові;
б) фільмові, анімаційні;
в) потокові, слайдові;
г) слайдові, анімаційні.
8. Для роботи Microsoft PowerPoint необхідне встановлення:
а) офісного пакета Microsoft Office;
б) операційної системи Windows;
в) Microsoft Word;
г) жодна з наведених відповідей не є правильною.
9. Для настроювання анімації на слайдах необхідно:
а) виділити слайд і вибрати Ефекти анімації на Панелі інструментів;
б) виділити слайд і натиснути на кнопку Ефекти анімації;
в) виділити слайд і вибрати опцію Настройки анімації меню Вигляд;
г) виділити слайд і вибрати опцію Настройка презентації меню Показ слайдів
10. Як створити гіперпосилання; в середовищі Microsoft PowerPoint?
а) Формат / Гіперпосилання;
б) Вставка / Об’єкт / Гіперпосилання;
в) Формат / Об’єкт / Гіперпосилання;
г) Вставка / Гіперпосилання.

Варіант 2
Вибери одну правильну відповідьНачало формы
1. До слова комп'ютерна презентація найбільше підходить пояснення
а) читання на комп'ютері
б) малювання у спеціальній програмі
в) представлення за допомогою комп'ютера
2. У режимі Сортувальника слайдів можна
а) демонструвати презентацію
б) переглядати ескізи слайдів
в) змінювати об'єкти на слайдах
г) змінювати послідовність розташування слайдів
3. Зміна значень властивостей об'єкта, які характеризують його зовнішній вигляд, це
а) форматування
б) зафарбовування
в) змінення
г) редагування
4. Інструмент "Текстове поле" використовують, щоб
а) додати новий текстовий напис до слайда
б) внести зміни до існуючого текстового напису
в) змінити властивості символів у текстовому написі
5. Етап репетиції презентації передбачає
а) визначення мети, сценарію та структури презентації
б) створення слайдів на комп'ютері
в) перевірка та редагування готової презентації
6. Кожен слайд має відображати
а) одну думку
б) дві думки
в) В кілька різних думок
7. Для презентацій, створених у Microsoft PowerPoint, формат за замовчуванням:
а) doc;
б)  xls;
в) ppt;
г) rtf.
8. Щоб застосувати певний шаблон оформлення до слайда, необхідно вибрати опції:
а) Формат / Шаблон оформлення;
б) Формат / Оформлення слайда / Шаблони оформлення;
в) Сервіс / Оформлення слайда / Шаблон слайда;
г) Сервіс / Шаблон слайда.
9. Щоб вставити в слайд малюнок із файла, необхідно виконати такі дії:
а) Вставка / Малюнок / Автофігури;
б) Вставка / Діграма;
в) Сервіс / Показ слайдів;
г) Вставка / Малюнок / З файла
10. Як створити анімацію в середовищі Microsoft PowerPoint?
а) Файл / Анімація;
б) Вставка / Анімація;
в) Показ слайдів / Настройка анімації;

г) Формат / Настройка анімації.

неділя, 15 січня 2017 р.

Лінійні алгоритми


Розвязання завдань по реалізації алгоритмів у вигляді програми з використання простих змінних
Мета: формування практичних навичок складання програм з лінійними алгоритмами; виховання інформаційної культури.
Тип уроку: формування навичок.
Хід уроку.
І. Актуалізація опорних знань учнів.
Дати відповіді на запитання:
1.              Яку структуру повинна мати програма на мові Паскаль?
2.              Які блоки в програмі обов’язкові, а які ні?
3.              Що таке лінійна програма?
4.  Які оператори використовують для введення/виведення інформації?

ІІ. Формування навичок.
1.     Нехай а=0. Якого значення набуде змінна а, якщо команду а:= а+2 виконати: а) один раз(2); б) два рази підряд(4); в) три рази підряд(6).
2.  Нехай а=1. Якого значення набуде змінна а, якщо команду а:= а*2 виконати: а) один раз(2); б) два рази підряд(4); в) три рази підряд(8).
3.          Які значення матимуть змінні (та якого вони є типу) після виконання
команд присвоювання, якщо раніше були виконані команди А:=3; В:=5; С:=0:
а)         А1 := (2*А - 3*С)/(11-2*В);(6)
б)         А2 := А/2 + В+5*А/(В+С);(9,5)
III. Лабораторна робота №4.
Розв’язування задач
Задача 1.
Розрахувати зарплату вчителя за місяць, якщо кожен день тижня у нього К уроків (К задає користувач), а в місяці 4 тижні. За один урок нараховується 8 гривень 75 коп. З усієї обчисленої суми загальне відрахування становить 20%.
Аналіз задачі
   Дано: кількість уроків в день - k (ціле)
   Знайти: заробітну плату - Z (дійсна)
Дослідження
Z=(k *5*4*8,75)*0,8

Program Groshi;
var k: integer; Z: real;
  begin
    writeln(Введіть кількість уроків в день:);
    readln(k);
         Z:=(5*k*4*8.75)*0.8;
write(Заробітна плата вчителя становить’, Z:8:2)
     end.

Задача 2
Визначити, яку платню одержить на фірмі сумісник за виконану роботу, якщо йому нараховано S грн., а податок становить 20%.
Дослідження
Необхідні змінні: S сума нарахувань сумісника; Рреальна платня, яку він одержить у касі (за умовою вона становить 80 % від нарахувань).
Програма має наступний вигляд:
Program Task_2;
Uses crt;
Var  P,S   :   real;
Begin
Clrscr;
Write ('Введіть суму нарахувань робітника') ; Readln(S);
P  := S*0.8;
Writeln('Платня сумісника становить:',  P:8:2);
Readkey
End.
3адача 3. Від міста А до В автомобіль їхав t1 = 5 год з середньою швидкістю v1 = 70 км/год, від В до С — t2 = 4 год. зі швидкістю v2 = 75 км/год. Визначити відстань між містами.
program Distance;
var t1, vl, t2, v2, ab, be, ac : integer;
begin
tl := 5 ; t2 := 4;  vl := 70 ; v2 := 75;
ab := vl * tl; bс := v2 * t2; ac :== ab +bc;
writeln (ab:6, bc:6, ac:6);
readln
end.
Виконаємо програму і на екрані отримаємо:     350    300    650.
Завдання. Модифікуйте програму на випадок чотирьох міст.
Задача 4. Автотранспортна фірма «Радар» купує п'ять (kl) мікро­автобусів «Пежо» по 32100 грн. (с1) за автобус і три (к2) мікроавтобуси «Івеко» по 29500 грн. (с2). Яку суму (suma) потрібно заплатити?
program Radar;
var kl, cl, k2, c2, suma : integer;
begin
kl := 5 ; k2 := 3;  cl := 32100 ; c2 := 29500;
suma := kl * cl + k2 * c2;
writeln (suma:8);
readln
end.
Виконаємо програму, і замість результату отримаємо повідомлення про помилку. Виявляється, що значення змінної suma є 249 000, і воно вийшло за допустимі межі, визначені для типу integer. Ось чому правильно оголосити змінні потрібно так:
var kl, k2, cl, c2 : integer;   suma : longint; .
Отже, щоб розв'язати задачу, потрібна додаткова пам'ять, оскільки змінні типу longint займають удвічі більше пам'яті, ніж змінні типу integer.
Завдання. Виконайте програму Radar і поекспериментуйте з різними цінами. Модифікуйте програму, якщо купують три марки автобусів.
Задача 5. Ввести з клавіатури будь-яке тризначне число. Визначити суму його цифр і вивести цифри числа у зворотному порядку.
Нехай змінна а міститиме значення заданого числа. Цифри числа позначимо так: і кількість сотень, jкількість десятків, kкількість одиниць, а їхню суму s. Для визначення цифр деякого числа використовують операції div та mod.
program MyNumber; var a, i, j, k, s : integer;
begin
write('Введіть  число a: ');read (a);
і := a div 100;     {Отримаємо кількість сотень}
j := a div   10 mod 10; {Отримаємо к-сть десятків}
k := a mod 10;   {Отримаємо кількість одиниць}
s := і + j + k;
writeln('Cyмa цифр числа а =   ', s);
writeln(k,j,i)
 end.
Виконаємо програму. Введемо число 235 - отримаємо результат суми цифр числа а =   10

Вправи та задачі для самостійного розв’язання
1.           Швидкість світла 299792 км/с. Яку відстань долає світло за хвилину, годину, добу?
2.   Квіткова клумба має форму круга. Обчисліть її периметр і площу за заданим радіусом.
3.   Тіло падає з прискоренням g. визначіть пройдений тілом шлях  h=gt2/2 після першої та другої секунди падіння.
ІV. Підсумок уроку.
Мені вдалося …
Мені сподобалося…
Не вдалося …
Не сподобалося…
Я сумніваюся…
Я б змінив …
На уроці вийшло…
Мені було на уроці
V.Домашнє завдання.

неділя, 8 січня 2017 р.

8 клас.Тести "Апаратно-програмне забезпечення комп'ютера"

Тест  "Апаратно-програмне забезпечення комп'ютера"

I варіант 
1. Процесор персонального комп'ютера виконаний у вигляді мікросхеми називається:
a.                  Мікропроцесор
b.                  Макропроцесор
c.                  Ультрапроцесор
d.                  Гіперпроцесор
2. Який пристрій забезпечує відображення даних на екрані монітору:
a.                  Відеокарта
b.                  Процесор
c.                  Принтер
d.                  Материнська плата
3. Що відноситься до програмної складової:
a.                  Windows
b.                  Microsoft Word
c.                  Клавіатура
d.                  Звукові колонки
4. У персональних комп'ютерах застосовуються диски:
a.                  Металеві
b.                  Рідкі
c.                  Оптичні
d.                  Незмінні тверді (жорсткі)
5. Енергозалежна тимчасова пам'ять ПК це:
a.                  Оперативна пам'ять
b.                  Жорсткий диск
c.                  Flash - пам'ять
d.                  Периферійна пам'ять
6. Назвіть пристрій, одна з характеристик якого - роздільна здатність:
a.                  Монітор
b.                  Процесор
c.                  Оперативна пам'ять
d.                  Миша
7.  Архiватори, це-
a.                  Програми, що використовуються для виконнаня операцiй над архiвами.
b.                  Програми, що розпаковують програму.
c.                  Унiверсальнi програми, що можуть керувати системою.
d.                  Стандартні програми, завдяки яким працює файлова система Wіndows.
  8. Швидкість роботи процесора вимірюється в:
a.                  Мегабайтах (МБ)
b.                  Кілограмах (кг)
c.                  Бітах
d.                  Гігагерцах (ГГц)
9. Назвіть пристрої, які відносять до мультимедійного обладнання:
a.                  Колонки, мікрофони, навушники
b.                  Процесор, звукова плата
c.                  монітор, клавіатура, системний блок
d.                  Сканер, принтер
10. Утиліти це:
a.                  Службове ПЗ, що призначене для розширення можливостей комп'ютера
b.                  Тимчасові файли
c.                  драйвера nvidia
d.                  встановлені стандартні програми, що обов'язково передбачають внутрішні покупки
11. Для того, щоб ТІЛЬКИ зчитати інформацію з диска, необхідно скористатися таким типом:
a.                   CD-ROM
b.                   CD-R
c.                   CD-RW
d.                   DVD-RW
12. Що таке буфер обміну?
a.                   Спеціальна область пам'яті комп'ютера в якій тимчасово зберігається інформація
b.                   Спеціальна область монітора в якій тимчасово зберігається інформація
c.                   Жорсткий диск
d.                   Це спеціальна пам'ять комп'ютера яку не можна стерти

Тест  "Апаратно-програмне забезпечення комп'ютера"

II варіант 
1. Персональнi комп'ютери подiляються на:
a.                   Портативнi, планшетнi
b.                   Офiснi,домашнi
c.                   Стацiонарнi, портативнi
d.                   Офicнi, нетбуки
2 . У якого пристроя основні властивості - це ширина діапозона звуку та потужність:
a.                   Колонки
b.                   Процесор
c.                   Комунікатор
d.                   Модем
3. Мета стиснення даних полягає у:
a.                  Зменшенні кількості інформації
b.                  Раціональному використанні часу при роботі з файлами
c.                  Зменшенні розміру файлу
d.                  Зменшенні навантаження на ОЗУ
4. Яка пам’ять вiдноситься до внутрiшньої?
a.                  Оперативна
b.                  Флеш-пам’ять
c.                  Пам’ять на магнітних дисках
d.                  пам’ять на оптичних дисках
5. Яка назва найпопулярнішого роз’єму комп’ютера, у який втикається флешка?
a.                   USB
b.                   HDMI
c.                   MicroSD
d.                   MicroUSB
6. Хто перший в Україні ввів в дію ЕОМ?
a.                   Беббідж
b.                   Атанасов
c.                   Лебедєв
d.                   Лавлейс
7. Процесс перекодування даних з метою зменшення розміру файлів називають:
a.                  Архівація
b.                  Стиснення даних
c.                  Дефрагментація
d.                  Форматування
8. Що таке операційна система?
a.                  пам'ять, в якій розташовані дані, що виконуються комп'ютером і використовуються програмами;
b.                  пристрій для швидкого збереження інформації;
c.                  комплекс програм, який керує роботою комп'ютера, процесами введення, обробки та виводу даних і забезпечує взаємодію користувача та ПК;
d.                  немає вірної відповіді.
9. Тактова частота - основна характеристика
a.                   пам'яті;
b.                   процесора;
c.                   принтера;
d.                   модему.
10. Після відключення живлення комп'ютера втрачаються дані, що містяться
a.                  в оперативній пам'яті;
b.                  на flash-накопичувачі;
c.                  на жорсткому диску;
d.                  в BIOS;
11. Розбиття диска на сектори з метою підготовки його до прийняття інформації - це його
a.                   перевірка;
b.                   форматування;
c.                   дефрагментація;
d.                   очистка
12. Призначення пристроїв зовнішньої пам’яті комп’ютера?
a.                  Короткотривале зберігання інформації
b.                  Довготривале зберігання інформації
c.                  Розподіл даних між користувачами Інтернету
d.                  Щоб було куди поставити каву